background

BIP
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7

Aktualności

Zapytanie ofertowe nr2/2018 modernizacja-całkowita-wymiana-dźwigu-w-domu-pomocy-społecznej-w-liskowie

projekt.pdf

opis.pdf

idw2.pdf

załącznik2

wyjanienie.pdf

wyjasnienie2

zawiadomienie 

 

 

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

BRANŻA:

STADIUM:

Wykonanie robót budowlanych polegających

na wymianie dźwigu osobowego.

Dom Pomocy Społecznej ul. Ks. W. Blizińskiego 96, 62-850 Lisków

Dz. nr 262/4 (obręb 0007 Lisków) jedn. ewid.300706_2 Lisków)

m. Lisków

Budowlano-instalacyjna

STWiOR

 

 

Glówny przedmiot: 45000000-7 – Roboty budowlane

 

 

Dodatkowe przedmioty: 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów

45313100-5 Instalowanie wind

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

 

 

 

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych – polegających na wymianie dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie ul. Ks. W. Blizińskiego 96, 62-850 Lisków w istniejącym szybie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Firma będąca dostawcą urządzeń dźwigowych, a także montująca dźwigi (windy) powinna posiadać wysokiej klasy monterów i kadrę inżynierską zapewniającą profesjonalną realizację zadania na każdym etapie robót, a także na etapie odbioru UDT. Urządzenia dźwigowe powinny być nowoczesne o sprawdzonej technologii w podobnych obiektach, które zapewniają bezawaryjność, komfort i bezpieczeństwo.

Dostawcy wind muszą przedstawić wyłącznie urządzenia posiadające certyfikaty i aprobaty Urzędu Dozoru Technicznego, dokumentację techniczna i inne niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia wymagane przepisami spełniające Normy Europejskie.

1.3. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wymagania Ogólne są zgodne z obowiązującymi normami.

1.4. Zakres robót budowlanych ujętych Specyfikacja Techniczną.

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót montażowych, instalacyjnych i towarzyszących dotyczącej wymiany istniejącego dźwigu o napędzie hydraulicznym – na windę o takim samym napędzie ( hydraulicznym) -windę typu osobowego o udźwigu Q =630 kg ( 8 osób) V=5m/s, dostosowaną do potrzeb dla niepełnosprawnych w istniejącym szybiew szczególności:

1.4.1. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO DŹWIGU

1.4.2. WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH (montaż dźwigu)

Zakres zamówienia obejmuje:

1) Roboty budowlano-montażowe:

a) roboty rozbiórkowe:

- demontaż istniejącego dźwigu osobowego (wymiar szybu 200x156 zawieszenie wahakowe – 1 wahak, liczba przystanków - 2),

- demontaż istniejącej aparatury sterowej dźwigu wraz z wyłącznikiem głównym i tablicą rozdzielczą,

- wywiezienie i utylizacja zdemontowanego dźwigu oraz pozostałych elementów rozbiórkowych.

b) roboty montażowe:

- oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, naprawa pęknięć i zarysowań wraz z wyrównaniem ścian,

- dostosowanie otworów drzwiowych,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.
nierówności,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian – wnętrze szybu,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł,

- montaż nowego dźwigu/ zgodnie ze specyfikacją/ wraz z automatyką i elektryczną tablicą rozdzielczą.

2) dokonanie niezbędnych uzgodnień i odbiorów dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego oraz
przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej rejestracyjnej, protokołu dopuszczenia
urządzenia do użytkowania, specyfikacji elementów dźwigu i czynności technologicznych, wraz
z określeniem cykli czasowych przeprowadzania bieżącej konserwacji

3) bezpłatne czynności konserwacyjne przeprowadzane w okresie rękojmi, w zakresie i w terminach
przewidzianych przez producenta.

1.4.3. INSTALOWANIE WIND

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA DŹWIGU

Dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach, w szczególności ma spełniać następujące wymagania techniczne:

- Udźwig nominalny: 800kg

- Liczba pasażerów: 10

- Prędkość nominalna: 1m/s

- Maksymalna wysokość podnoszenia: 4,45m

- Liczba przystanków: 2

- Liczba drzwi przystankowych 3

- Wymiar kabiny dźwigu: 1,2m x 1,7m x 2,1m

 

- Drzwi szybowe -

- Wyciągarka-

- Sterowanie -

Automatyczne, teleskopowe, lewe i dwu panelowe, sterowane automatycznie z pomocą falownika o szerokości 90cm w wysokości 200cm, klasa odporności ogniowej E120 wykonane ze stali nierdzewnej,

Napęd bezprzekładniowy z płynną regulacją prędkości, falownik bez odzysku energii o mocy 7,70 kW 400V/50Hz wyposażony w cięgna nośne z pasów,

Zbiorczość pasażerów dwukierunkowa, awaryjny zjazd do najbliższego przystanku, sterowanie pożarowe BR1, automatyczny powrót na przystanek podstawowy, moduł GSM w celu zapewnienia łączności alarmowej,

 

Inne czynności gwarantujące oznaczenie dźwigu znakiem CE, poświadczającym że spełnia wszystkie wymagania przepisów i dyrektyw obowiązujących w momencie oddawania do eksploatacji:

Opracowanie dokumentacji rejestracyjno-eksploatacyjnej dla dźwigu.

Wykonanie niezbędnych czynności regulacyjnych, sprawdzających i prób.

Doprowadzenie do odbioru technicznego przez UDT.

1.4.4. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

Wymiana istniejącej instalacji oświetleniowej szybu, i maszynowni

Wykonanie niezbędnych pomiarów + protokół z pomiarów,

Roboty związane z instalacją oświetleniową szybu windowego należy traktować jako roboty towarzyszące odtworzeniowe występujące przy w/w robotach.

1.5. Ogólne wymagania.

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem wymiany istniejącego urządzenia dźwigowego – windy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, przyjętym zakresem robót i poleceniami zarządzającego realizacją umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.

2. MATERIAŁY.

2.1. Wymagania ogólne

Do realizacji wyżej opisanego przedmiotu zamówienia mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich

normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania.

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania i wbudowania materiałów, urządzeń zgodnych z ustaleniami oraz wymogami Zamawiającego, parametrami określonymi w projekcie wykonawczym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, posiadających odpowiednie aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zamówienia, zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu należy zachować warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiązujących w transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wymagania ogólne.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. Czas wykonania poszczególnych rodzajów robót określonych w harmonogramie wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego ustalenia z zamawiającym. Roboty należy prowadzić zgodnie z przyjętymi ustaleniami.

Ogólnie przyjęto, że realizacja robót nie może wpływać negatywnie na funkcjonowanie czynnego obiektu.

5.2 Roboty towarzyszące

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający zakłada wystąpienie robót tymczasowych związanych jedynie z urządzeniem placu budowy, zapewnieniem i zachowaniem bezpiecznych warunków wykonywania robót budowlanych (roboty budowlane wykonywane na czynnym obiekcie, w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu usytuowanie czynnych pieszych ciągów komunikacyjnych), zabezpieczeniem ppoż., eliminacją powstających w trakcie budowy ewentualnych okoliczności, uciążliwych dla usytuowanych w pobliżu budynków i obiektów mieszkalnych oraz z utrzymaniem komunikacji w obrębie realizacji inwestycji. Koszty wynikające z wykonania powyższych robót oferent zobowiązany jest uwzględnić w cenie sporządzonej oferty.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wbudowanych urządzeń i materiałów budowlanych.

6.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

6.3 Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań.

7. ODBIÓR ROBÓT.

7.1. Wymagania ogólne.

Podstawą odbioru robót budowlanych, polegających na wymianie windy powinny stanowić następujące dokumenty :

Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiającym

(harmonogram robót),

Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych urządzeń i materiałów,

Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

7.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Inwestycja nie przewiduje robót zanikających

7.1.2. Odbiór częściowy

Inwestycja nie podlega odbiorom częściowym.

7.1.3. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku, gdy według Zamawiającego konieczne będzie przeprowadzenie robót poprawkowych, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymagań zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, Zamawiający dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.

7.1.4. Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego :

 • Komplet dokumentacji stanowiącej podstawę do uzyskania zgody na użytkowanie oraz książki dozorowej UDT dźwigu,
 • Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa,
 • Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,
 • Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,

W każdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru częściowego i końcowego robót może zostać powołany zespół do dokonania odbioru, który przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiającego.

Przy odbiorze końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją przetargową lub ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy uzgodnień.

7.1.5. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie odbioru końcowego, obejmującego całość przedmiotu zamówienia, przeprowadzonego po wykonaniu całości robót stanowiących przedmiot umowy oraz dotrzymaniu warunków umowy z zamawiającym

9. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

9.1. Zabezpieczenie terenu robót

Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, w okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia. Otwory drzwiowe szybu należy zabezpieczyć trwale do wysokości 2m.

Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę i wliczony w cenę kontraktową.

9.2. Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie realizacji robót wszelkie przepisy i normy dotyczące ochrony środowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz w bezpośredniej odległości od niej, wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

9.3. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w miejscach prowadzenia prac.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

9.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę elementów wbudowanych na terenie prowadzonych prac, pozostawionych przez Zamawiającego (urządzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy też urządzeń wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie współpracował dostarczając niezbędnej pomocy przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robót lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

9.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania robót wszelkie urządzenia zabezpieczające, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone przez Wykonawcę – uwzględnione w cenie kontraktowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTYRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1323)
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2017 poz. 1040 z późn. zm.)
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468 z późn. zm.)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigi (Dz. U. 2002 nr 4 poz. 43)
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB.

Mają również zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN, PNE) i branżowe (BN).

 

Jesienne spacery

Trwa własnie "złota polska jesień". To najlepszy moment o tej porze roku, by udać się na spacer i podziwiać różnokolorowe liście.

Korzystając z pięknej pogody nasi mieszkańcy, wybrali się na spacer, by złapać ostatnie ciepłe promienie słońca,

Było cudownie!

Wszystkich Świętych

Przed Świętem Wszystkich Świętych pracownik kulturalno-oświatowy i terapeuta zajęciowy jak co roku sprzątali groby naszych zmarłych mieszkańców

Zapytanie ofertowe "Modernizacja - całkowita wymiana dźwigu w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie"- Unieważniony

idw.pdf

zaczniki.doc

opis.pdf

projekt.pdf

uniewanienie.pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

BRANŻA:

STADIUM:

Wykonanie robót budowlanych polegających

na wymianie dźwigu osobowego.

Dom Pomocy Społecznej ul. Ks. W. Blizińskiego 96, 62-850 Lisków

Dz. nr 262/4 (obręb 0007 Lisków) jedn. ewid.300706_2 Lisków)

m. Lisków

Budowlano-instalacyjna

STWiOR

 

 

Glówny przedmiot: 45000000-7 – Roboty budowlane

 

 

Dodatkowe przedmioty: 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów

45313100-5 Instalowanie wind

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

 

 

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych – polegających na wymianie dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie ul. Ks. W. Blizińskiego 96, 62-850 Lisków w istniejącym szybie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Firma będąca dostawcą urządzeń dźwigowych, a także montująca dźwigi (windy) powinna posiadać wysokiej klasy monterów i kadrę inżynierską zapewniającą profesjonalną realizację zadania na każdym etapie robót, a także na etapie odbioru UDT. Urządzenia dźwigowe powinny być nowoczesne o sprawdzonej technologii w podobnych obiektach, które zapewniają bezawaryjność, komfort i bezpieczeństwo.

Dostawcy wind muszą przedstawić wyłącznie urządzenia posiadające certyfikaty i aprobaty Urzędu Dozoru Technicznego, dokumentację techniczna i inne niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia wymagane przepisami spełniające Normy Europejskie.

1.3. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wymagania Ogólne są zgodne z obowiązującymi normami.

1.4. Zakres robót budowlanych ujętych Specyfikacja Techniczną.

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót montażowych, instalacyjnych i towarzyszących dotyczącej wymiany istniejącego dźwigu o napędzie hydraulicznym – na windę o takim samym napędzie ( hydraulicznym) -windę typu osobowego o udźwigu Q =630 kg ( 8 osób) V=5m/s, dostosowaną do potrzeb dla niepełnosprawnych w istniejącym szybiew szczególności:

1.4.1. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO DŹWIGU

1.4.2. WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH (montaż dźwigu)

Zakres zamówienia obejmuje:

1) Roboty budowlano-montażowe:

a) roboty rozbiórkowe:

- demontaż istniejącego dźwigu osobowego (wymiar szybu 200x156 zawieszenie wahakowe – 1 wahak, liczba przystanków - 2),

- demontaż istniejącej aparatury sterowej dźwigu wraz z wyłącznikiem głównym i tablicą rozdzielczą,

- wywiezienie i utylizacja zdemontowanego dźwigu oraz pozostałych elementów rozbiórkowych.

b) roboty montażowe:

- oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, naprawa pęknięć i zarysowań wraz z wyrównaniem ścian,

- dostosowanie otworów drzwiowych,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.
nierówności,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian – wnętrze szybu,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł,

- montaż nowego dźwigu/ zgodnie ze specyfikacją/ wraz z automatyką i elektryczną tablicą rozdzielczą.

2) dokonanie niezbędnych uzgodnień i odbiorów dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego oraz
przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej rejestracyjnej, protokołu dopuszczenia
urządzenia do użytkowania, specyfikacji elementów dźwigu i czynności technologicznych, wraz
z określeniem cykli czasowych przeprowadzania bieżącej konserwacji

3) bezpłatne czynności konserwacyjne przeprowadzane w okresie rękojmi, w zakresie i w terminach
przewidzianych przez producenta.

1.4.3. INSTALOWANIE WIND

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA DŹWIGU

Dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach, w szczególności ma spełniać następujące wymagania techniczne:

- Udźwig nominalny: 800kg

- Liczba pasażerów: 10

- Prędkość nominalna: 1m/s

- Maksymalna wysokość podnoszenia: 4,45m

- Liczba przystanków: 2

- Liczba drzwi przystankowych 3

- Wymiar kabiny dźwigu: 1,2m x 1,7m x 2,1m

 

- Drzwi szybowe -

- Wyciągarka-

- Sterowanie -

Automatyczne, teleskopowe, lewe i dwu panelowe, sterowane automatycznie z pomocą falownika o szerokości 90cm w wysokości 200cm, klasa odporności ogniowej E120 wykonane ze stali nierdzewnej,

Napęd bezprzekładniowy z płynną regulacją prędkości, falownik bez odzysku energii o mocy 7,70 kW 400V/50Hz wyposażony w cięgna nośne z pasów,

Zbiorczość pasażerów dwukierunkowa, awaryjny zjazd do najbliższego przystanku, sterowanie pożarowe BR1, automatyczny powrót na przystanek podstawowy, moduł GSM w celu zapewnienia łączności alarmowej,

Inne czynności gwarantujące oznaczenie dźwigu znakiem CE, poświadczającym że spełnia wszystkie wymagania przepisów i dyrektyw obowiązujących w momencie oddawania do eksploatacji:

Opracowanie dokumentacji rejestracyjno-eksploatacyjnej dla dźwigu.

Wykonanie niezbędnych czynności regulacyjnych, sprawdzających i prób.

Doprowadzenie do odbioru technicznego przez UDT.

1.4.4. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

Wymiana istniejącej instalacji oświetleniowej szybu, i maszynowni

Wykonanie niezbędnych pomiarów + protokół z pomiarów,

Roboty związane z instalacją oświetleniową szybu windowego należy traktować jako roboty towarzyszące odtworzeniowe występujące przy w/w robotach.

1.5. Ogólne wymagania.

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem wymiany istniejącego urządzenia dźwigowego – windy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, przyjętym zakresem robót i poleceniami zarządzającego realizacją umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.

2. MATERIAŁY.

2.1. Wymagania ogólne

Do realizacji wyżej opisanego przedmiotu zamówienia mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich

normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania.

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania i wbudowania materiałów, urządzeń zgodnych z ustaleniami oraz wymogami Zamawiającego, parametrami określonymi w projekcie wykonawczym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, posiadających odpowiednie aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zamówienia, zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu należy zachować warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiązujących w transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wymagania ogólne.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. Czas wykonania poszczególnych rodzajów robót określonych w harmonogramie wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego ustalenia z zamawiającym. Roboty należy prowadzić zgodnie z przyjętymi ustaleniami.

Ogólnie przyjęto, że realizacja robót nie może wpływać negatywnie na funkcjonowanie czynnego obiektu.

5.2 Roboty towarzyszące

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający zakłada wystąpienie robót tymczasowych związanych jedynie z urządzeniem placu budowy, zapewnieniem i zachowaniem bezpiecznych warunków wykonywania robót budowlanych (roboty budowlane wykonywane na czynnym obiekcie, w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu usytuowanie czynnych pieszych ciągów komunikacyjnych), zabezpieczeniem ppoż., eliminacją powstających w trakcie budowy ewentualnych okoliczności, uciążliwych dla usytuowanych w pobliżu budynków i obiektów mieszkalnych oraz z utrzymaniem komunikacji w obrębie realizacji inwestycji. Koszty wynikające z wykonania powyższych robót oferent zobowiązany jest uwzględnić w cenie sporządzonej oferty.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wbudowanych urządzeń i materiałów budowlanych.

6.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

6.3 Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań.

7. ODBIÓR ROBÓT.

7.1. Wymagania ogólne.

Podstawą odbioru robót budowlanych, polegających na wymianie windy powinny stanowić następujące dokumenty :

Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiającym

(harmonogram robót),

Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych urządzeń i materiałów,

Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

7.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Inwestycja nie przewiduje robót zanikających

7.1.2. Odbiór częściowy

Inwestycja nie podlega odbiorom częściowym.

7.1.3. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku, gdy według Zamawiającego konieczne będzie przeprowadzenie robót poprawkowych, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymagań zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, Zamawiający dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.

7.1.4. Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego :

 • Komplet dokumentacji stanowiącej podstawę do uzyskania zgody na użytkowanie oraz książki dozorowej UDT dźwigu,
 • Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa,
 • Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,
 • Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,

W każdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru częściowego i końcowego robót może zostać powołany zespół do dokonania odbioru, który przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiającego.

Przy odbiorze końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją przetargową lub ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy uzgodnień.

7.1.5. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie odbioru końcowego, obejmującego całość przedmiotu zamówienia, przeprowadzonego po wykonaniu całości robót stanowiących przedmiot umowy oraz dotrzymaniu warunków umowy z zamawiającym

9. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

9.1. Zabezpieczenie terenu robót

Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, w okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia. Otwory drzwiowe szybu należy zabezpieczyć trwale do wysokości 2m.

Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę i wliczony w cenę kontraktową.

9.2. Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie realizacji robót wszelkie przepisy i normy dotyczące ochrony środowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz w bezpośredniej odległości od niej, wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

9.3. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w miejscach prowadzenia prac.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

9.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę elementów wbudowanych na terenie prowadzonych prac, pozostawionych przez Zamawiającego (urządzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy też urządzeń wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie współpracował dostarczając niezbędnej pomocy przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robót lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

9.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania robót wszelkie urządzenia zabezpieczające, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone przez Wykonawcę – uwzględnione w cenie kontraktowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTYRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1323)
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2017 poz. 1040 z późn. zm.)
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468 z późn. zm.)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigi (Dz. U. 2002 nr 4 poz. 43)
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB.

Mają również zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN, PNE) i branżowe (BN).

 

Podnosimy swoje kwalifikacje

26 września nasz personel uczestniczył w szkoleniu pt. "Prawa mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, kierunki prowadzonej terapii oraz metody pracy z mieszkańcami, w tym zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej." Pan psycholog przedstawił nam metody, które możemy wykorzystać w pracy z mieszkańcami.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok