slide image

DPS w Liskowie

  Dom Pomocy Społecznej w Liskowie położony jest we wsi Lisków w powiecie kaliskim. Przeznaczony jest on dla 40 osób w podeszłym wieku. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. ...

slide image

Warunki mieszkaniowe

  Przestronny salon, sale terapeutyczna i rehabilitacyjna, stołówka oraz jasne i przestronne pokoje urządzone są nowoczesnie i zapewniają komfotrt w codziennym życiu mieszkańców. ...

slide image

Całodobowa opieka

  Dom Pomocy Społecznej w Liskowie zapewnia swoim Mieszkańcom całodobową opiekę. Pracownicy Naszego Domu, to doświadczona i wykwalifikowana kadra, która z dużym zaangażowaniem służy mieszkańcom pomocą i wsparciem. ...

slide image

Zajęcia terapeutyczne

  Mieszkańcy Naszego Domu mają możliwość korzystania z zajęć terapeutycznych prowadzonych przez doświadczonego terapeutę zajęciowego. ...

slide image

Kultura i rozrywka

Instruktor kulturalno- oświatowy zapewnia mieszkańcom Naszego Domu możliwość udziału w wycieczkach, piknikach, grillach, zabawach terenowych, wspólnych uroczystościach okolicznościowych, imieninach. W ramach zajęć kulturalno-oświatowych mieszkańcy biorą też udział w rnego rodyaju wyjazdach (na koncerty, do kina, teatru, na wycieczki). ...

Pomoc socjalna

W rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych naszym Mieszkańcom pomaga pracownik socjalny...

Oferta Pracy

PDFDrukujEmail

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Liskowie informuje,

że poszukuje kandydatów do pracy

 

1. stanowisko pracy: PIELĘGNIARKA

2. wymiar etatu : pełny wymiar czasu pracy (praca zmianowa)

3. rodzaj umowy: Umowa o pracę / Umowa - zlecenie

4. miejsce wykonywania pracy : Dom Pomocy Społecznej w Liskowie

5. ilość wolnych stanowisk : 2

6. Niezbędne wymagania od kandydatów:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

d) nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie: uprawniające do wykonywania zawodu - dyplom w zawodzie,
prawo wykonywania zawodu.

 

7. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

a) umiejętność pracy w zespole,

b) sumienność, uczciwość, samodzielność,

c) umiejętność i łatwość  nawiązywania kontaktu z osobami starszymi

 

8. Zadania wykonywane na stanowisku:

- wykonywanie czynności medycznych na zlecenie lekarza,

- pełnienie funkcji pracownika pierwszego kontaktu,

- wspieranie mieszkańca i pomoc w rozwiązywaniu jego problemów,

- wykonywanie czynności higieniczno - pielęgnacyjnych

 

9. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy,

W dokumentach opisanych w punkcie a i b należy złożyć oświadczenie kandydata  następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych podaję dobrowolnie.
Ponadto oświadczam, iż zapoznałam/em się z zamieszczoną w ogłoszeniu klauzulą informacyjną”.

c) kserokopia prawa wykonywania zawodu,

d) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

e) oświadczenie kandydata na okoliczność braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

10. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pielęgniarki” do dnia 28.02.2019 r. w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 96,
w godz. od 730 do 1530 lub przesłać na adres e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
w temacie wiadomości wpisując „Dotyczy naboru na stanowisko pielęgniarki”.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej w Liskowie
ul. Ks. Blizińskiego 96, 62-850 Lisków, tel. 62 763-48-19.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt. 1.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia naboru
na wolne stanowisko pracy
w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie na które Państwo aplikujecie. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku
z przepisami Ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy oraz przepisami Ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych. Dla danych nieobligatoryjnych podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażoną zgodą.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania. W przypadku danych osobowych zbieranych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach określonych przepisami RODO.

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a w zakresie objętym zgodą wymogiem umownym. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w naborze. Podanie danych
w zakresie objętym zgodą nie jest obowiązkowe, a ich niepodanie nie ma wpływu na Państwa udział w naborze (wpływa np. na usprawnienie przebiegu naboru).

7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailowo o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 62 763-48-18.

 

 

 

Z–ca Dyrektora DPS

 

Paweł Antoszczyk

Zmieniony: czwartek, 07 lutego 2019 14:35  

BIP