background

BIP
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7

Ogłoszenia

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U  z 2010r.   Nr  113, poz. 759) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy:

Na zadanie nr 1

PIEKARNIA JAŚMIN ? Jan Nawrocki i Spółka, Sp. jawna

ul. Poli Gojawiczyńskiej 9; 62-500 Konin (oferta nr 4)

Uzasadnienie wyboru : Komisja przetargowa wybrała ofertę powyższej firmy, ponieważ przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową  oraz spełniła warunki udziału w postępowaniu i  nie podlegała odrzuceniu.

Komisja przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 punktów

Cena oferty : BRUTTO    11.019,16zł

Na  zadanie nr 2

P.P.H. ?POLSKIE MIĘSO? KRĄŻYŃSKI  s. j.

Końska Wieś 13, 62-872 Godziesze     (oferta nr 1)

Uzasadnienie wyboru : Komisja przetargowa wybrała ofertę powyższej firmy, ponieważ przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową  oraz spełniła warunki udziału w postępowaniu i  nie podlegała odrzuceniu.

Komisja przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ  udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 punktów

Cena oferty : BRUTTO  33.002,30 zł

Na zadanie nr 3

P.P.H.U. ? MARTOM? Tomasz Stasiak,

62-830 Zbiersk Cukrownia 38/2       (oferta nr 2)

Uzasadnienie wyboru : Komisja przetargowa wybrała ofertę powyższej firmy, ponieważ przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową  oraz spełniła warunki udziału w postępowaniu i  nie podlegała odrzuceniu.

Komisja przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100punktów

Cena oferty : BRUTTO   59.732,99zł

W postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania nr 1  ofertę złożyła również firma :

PIEKARNICTWO I CUKIERNICTWO Tomasz Matuszewski Janków 47, 62-817 Żelazków  (oferta nr 3) Cena oferty: brutto   11.040,54zł

Komisja przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji: 99,81 punktów

Umowa w sprawie zamówienia publicznego  na poszczególne zadania będzie  zawarta w dniu   28.12.2011r.  o godz. 11.00.

 

Przetarg - dostawa art. żywnościowych 2012

 

Dom Pomocy Społecznej w Liskowie

ul. Ks. Wacława Blizińskiego 96

62-850 Lisków

tel./fax (062) 76 34 819;

ogłasza przetarg nieograniczony na:

?DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie?

I. Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę artykułów żywnościowych, a w szczególności:

Zadanie Nr 1 - Dostawę pieczywa,

Zadanie Nr 2 - Dostawę mięsa i wędlin,

Zadanie Nr 3 - Dostawę pozostałych artykułów spożywczych.

II. Termin wykonania zamówienia: Od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

III. Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV):

1)15800000-6    Różne produkty spożywcze

2)15810000-9    Pieczywo świeże, wyroby piekarskie i ciastkarskie

3)15811000-6    Pieczywo

4)15131100-6    Produkty mięsno-wędliniarskie

5)15100000-9    Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

6)15830000-5    Cukier i produkty pokrewne

7)15831600-8    Miód

8)15840000-8    Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze

9)15860000-4    Kawa, herbata i podobne produkty

10)15870000-7    Przyprawy i przyprawy korzenne

11)15899000-6    Proszek do pieczenia

12)15613380-5    Płatki owsiane

13)15613311-1    Płatki kukurydziane

14)15551300-8    Jogurt

15)15530000-2    Masło

16)15500000-3    Produkty mleczarskie

17)15400000-2    Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

18)05100000-6    Ryby

19)15332290-3    Dżemy

IV. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

V. Dopuszcza się złożenie oferty częściowej.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

VII. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty stosując kryteria: spełnia/ nie spełnia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunków:

1) warunki określone w pkt 1 i 2 spełnią wykonawcy, którzy złożą oświadczenie wynikające z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktualny odpis  z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VIII.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1)wypełniony formularz  oferty,

2)wypełniony formularz cenowy z cenami za poszczególne dostawy i wartością dostawy stanowiącą cenę zamówienia,

3)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych według wzoru określonego w załączniku nr 1 oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4)oświadczenie dot. Podwykonawców ,

5)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

6)w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do podpisania oferty osobie innej niż upoważniona do reprezentacji - pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do reprezentowania i zawarcia umowy,

7)pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

IX. Kryteria oceny ofert:  Cena 100%

X. Termin związania ofertą:  30 dni

XI. Wadium:  Brak

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Dom Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 96, 62-850 Lisków, biuro DPS, 20.12.2011r. do godz. 9.00.

XIII. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps-liskow.pl

XIV. Nie zamierza się zawrzeć umowy ramowej.

XV. Nie zamierza się ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

XVI. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVII. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.  1pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4.  ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVIII. Kontakt: Honorata Adamek ? starszy referent; tel. (062) 76 34 819

XIX. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone: Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 96, 62-850 Lisków, na stronie internetowej DPS ? www.dps-liskow.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

PLIKI DO POBRANIA:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

 

Przetarg - dostawa artykułów zywnościowych

 

Dom Pomocy Społecznej w Liskowie ogłasza przetarg nieograniczony na:

?DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie?

Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę artykułów żywnościowych, a w szczególności:

Zadanie Nr 1 - Dostawę pieczywa,

Zadanie Nr 2 - Dostawę mięsa i wędlin,

Zadanie Nr 3 - Dostawę pozostałych artykułów spożywczych.

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie przetargu.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Lisków, dnia 21.12.2010r.

DPS/1P/2010

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010r. Nr 113, poz. 759) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy:

Na zadanie nr 1

PIEKARNICTWO I CUKIERNICTWO Tomasz Matuszewski Janków 47, 62-817 Żelazków (oferta nr 4)

Uzasadnienie wyboru : Komisja przetargowa wybrała ofertę powyższej firmy, ponieważ przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową oraz spełniła warunki udziału w postępowaniu i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena -100 punktów

Cena oferty : BRUTTO 8591,85 zł

Na zadanie nr 2

P.P.H. ?POLSKIE MIĘSO? KRĄŻYŃSKI s.j. Końska Wieś 13, 62-872 Godziesze (oferta nr 1)

Uzasadnienie wyboru : Komisja przetargowa wybrała ofertę powyższej firmy, ponieważ przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową oraz spełniła warunki udziału w postępowaniu i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena -100 punktów

Cena oferty : BRUTTO 26176,99 zł

Na zadanie nr 3

P.P.H.U. ? MARTOM? Tomasz Stasiak, 62-830 Zbiersk Cukrownia 38/2 (oferta nr 3)

Uzasadnienie wyboru : Komisja przetargowa wybrała ofertę powyższej firmy, ponieważ przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową oraz spełniła warunki udziału w postępowaniu i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena-100punktów

Cena oferty : BRUTTO 59477,89 zł

W postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania nr 1 ofertę złożyła również firma :

1. ?Piekarnia? Sp. z o.o. w Turku z siedzibą w Goszczanowie, 98-215 Goszczanów, ul. Kaliska 15 ( oferta nr 2) Cena oferty: brutto 9008,89 zł

Komisja przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji: 95,37 punktów

Umowa w sprawie zamówienia publicznego na poszczególne zadania będzie zawarta w dniu 27.12.2010r. o godz. 11.00.

 

 

 

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok