background

BIP
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7

Ogłoszenia

Przetarg - dostawa art. żywnościowych 2013

DPS/1P/2012


Dom Pomocy Społecznej w Liskowie
ul. Ks. Wacława Blizińskiego 96
62-850 Lisków
tel./fax (062) 76 34 819;
ogłasza przetarg nieograniczony na:

?DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie?


I. Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę artykułów żywnościowych, a w szczególności:
Zadanie Nr 1 - Dostawę pieczywa,
Zadanie Nr 2 - Dostawę mięsa i wędlin,
Zadanie Nr 3 - Dostawę pozostałych artykułów spożywczych.

II. Termin wykonania zamówienia:

Od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

III. Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV):

1) 15800000-6    Różne produkty spożywcze
2) 15810000-9    Pieczywo świeże, wyroby piekarskie i ciastkarskie
3) 15811000-6    Pieczywo
4) 15131100-6    Produkty mięsno-wędliniarskie
5) 15100000-9    Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
6) 15830000-5    Cukier i produkty pokrewne
7) 15831600-8    Miód
8) 15840000-8    Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze
9) 15860000-4    Kawa, herbata i podobne produkty
10) 15870000-7    Przyprawy i przyprawy korzenne
11) 15899000-6    Proszek do pieczenia
12) 15613380-5    Płatki owsiane
13) 15613311-1    Płatki kukurydziane
14) 15551300-8    Jogurt
15) 15530000-2    Masło
16) 15500000-3    Produkty mleczarskie
17) 15400000-2    Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
18) 05100000-6    Ryby
19) 15332290-3    Dżemy

IV. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

V. Dopuszcza się złożenie oferty częściowej.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

VII. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni na podstawie dokumentów i oświadczeń  
dołączonych do oferty stosując kryteria: spełnia/ nie spełnia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunków:
1) warunki określone w pkt 1 i 2 spełnią wykonawcy, którzy złożą oświadczenie wynikające z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktualny odpis  z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VIII.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1) wypełniony formularz  oferty,
2) wypełniony formularz cenowy z cenami za poszczególne dostawy i wartością dostawy stanowiącą cenę zamówienia,
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych według wzoru określonego w załączniku nr 1 oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4) oświadczenie dot. Podwykonawców ,
5) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
6) w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do podpisania oferty osobie innej niż upoważniona do reprezentacji - pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do reprezentowania i zawarcia umowy,
7) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

IX. Kryteria oceny ofert: Cena 100%

X. Termin związania ofertą: 30 dni

XI. Wadium: Brak

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Dom Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 96, 62-850 Lisków, biuro DPS,
17.12.2012r. do godz. 9.00.

XIII. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

WWW.dps-liskow.pl

XIV. Nie zamierza się zawrzeć umowy ramowej.

XV. Nie zamierza się ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

XVI. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVII. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

XVIII. Kontakt:

Honorata Adamek ? starszy referent; tel. (062) 76 34 819

XIX. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 96, 62-850 Lisków, na stronie internetowej DPS ? www.bip.dps-liskow.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.
.

Specyfikacja

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy referenta w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie.

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy referenta w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie.

Informacja  o wyniku naboru.jpg

 

Lista kandydatów na wolne stanowisko pracy referenta w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Lista kandydatów na wolne stanowisko pracy referenta w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Lista kandydatów.jpg

Wyniki testów kandydatów na wolne stanowisko pracy referenta w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie.

Wyniki testów kandydatów na wolne stanowisko pracy referenta w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie.

Wyniki testu.jpg

 

Nabór na stanowisko referenta w Domu Pomocy Społecznej

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Liskowie

ogłasza nabór na stanowisko referenta w Domu Pomocy Społecznej

w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 96, 62-850 Lisków

Wymagania niezbędne:

 

 • Wykształcenie wyższe lub średnie,
 • Obywatelstwo polskie,
 • O stanowisko mogą także ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Posiada nieposzlakowaną opinię.

 

Wymagania dodatkowe:

 

 • Znajomość przepisów ustaw: Kodeks  postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, prawo zamówień publicznych, o samorządzie powiatowym, o finansach publicznych, o rachunkowości, o pomocy społecznej,
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • Umiejętność planowania pracy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 

 • prowadzenie zamówień publicznych,
 • pozyskiwanie środków unijnych
 • pozyskiwanie sponsorów
 • współpraca z innymi instytucjami działającymi w zakresie pomocy społecznej

 

Wymagane dokumenty:

 

 • Życiorys (CV),
 • List motywacyjny,
 • Dokument poświadczający wykształcenie
 • Oświadczenie o braku kary za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie w terminie do dnia 6 stycznia 2012 r. z dopiskiem ?nabór na stanowisko referenta ? Dom Pomocy Społecznej?. Aplikacje, które wpłyną do DPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.powiat.kalisz.pl ), stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej (www.dps-liskow.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Liskowie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)

 

Nabór na stanowisko referenta w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie.pdf

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok